RODO

PIEKARNI GRUZIŃSKICH PURI

Czy słyszałeś kiedykolwiek o RODO?

Wiemy, że ten termin przemknął Ci wielokrotnie. Niestety i my musimy się upewnić, że zapoznałeś się z RODO w Sieci Piekarni Gruzińskich PURI oraz naszą polityką prywatności i znasz swoje prawa. Może i jest to nudne, ale z pewnością ważne!.

W skrócie: przetwarzamy Twoje dane osobowe. E-mail, imię i opcjonalnie nazwisko jest potrzebne do założenia złożenia przez Ciebie zapytania. Adres i dane firmowe potrzebujemy, byśmy mogli Ci odpowiedzieć na Twoje pytania. Adres IP i cookies wykorzystujemy do zbierania logów (technicznych i analitycznych).

Możemy wysyłać pewne informacje (jak np. adres IP i identyfikator użytkownika z Piekarnie Gruzińskie PURI ) do narzędzi typu Google Analytics. Aby dostarczyć Ci szybkiego i skutecznego wsparcia przesyłamy e-mail i Twoje imię do naszego dostawcy czatu.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

PIEKARNI GRUZIŃSKICH PURI

1. Postanowienia Ogólne

1.1. Strona internetowa www.piekarniePURI.PL (zwane dalej: „STRONA”) są prowadzone przez firmę LITOM CONSULTING z siedzibą w Warszawie, wpisana do CEIDG NIP: 5222383257, REGON: 141199825, (dalej: „Administrator”). Administrator jest administratorem danych osobowych Użytkowników w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (dalej: „RODO”).

1.2. Niniejsza Polityka Prywatności (dalej: „Polityka”) dotyczy użytkowników STRONY, zwanych dalej razem „Użytkownikami” lub każdy z osobna „Użytkownikiem”. Użytkownik może także posiadać zarejestrowane konto

1.3. Administrator w ramach prowadzonej działalności gospodarczej oferuje poprzez STRONĘ Użytkownikom możliwość zakupienia pakietów zwanych dalej „Usługami”.

1.4. Z Administratorem można kontaktować się listownie pod adresem LITOM CONSULTING skr. pocztowa 12, 00-910 Warszawa lub mailowo na adres puri@piekarniepuri.atthost24.pl.

1.5. „Strona trzecia” – strona trzecia w rozumieniu RODO.

1.6. „Dane osobowe” – dane osobowe w rozumieniu RODO, zebrane przez Administratora.

1.7. „Regulamin” – regulamin świadczenia Usług, dostępny w serwisie Administratora, wymagany do założenia przez Użytkownika konta.

2. Przetwarzanie Danych osobowych

2.1. Użytkownik w celu skorzystania z Usług Administratora lub w toku prowadzenia korespondencji z Administratorem może podawać Dane osobowe.

2.2. Podanie Danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, jednak konieczne do korzystania z Usług Administratora.

2.3. Wszystkie Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z wymogami określonymi przez prawo polskie i europejskie, w szczególności RODO.

2.4. Administrator może powierzyć przetwarzanie Danych osobowych Stronie trzeciej na podstawie zawartej z nią umowy (dalej: „Podmiot współpracujący”). Administrator dołoży wszelkich starań, aby zawierać umowy wyłącznie z podmiotami, które oferują odpowiedni poziom bezpieczeństwa przetwarzanych Danych osobowych, zgodny z RODO.

2.5. Administrator dołoży wszelkich starań, aby odpowiednio zabezpieczyć przekazywane dane osobowe, zgodnie z art. 46 RODO.

2.6. Podmiotem współpracującym będą m.in.: podmioty zapewniające hosting STRONY, dostawcy narzędzi analitycznych, wspierających sprzedaż, obsługę klienta, działania marketingowe i edukacyjne, biuro księgowe, biuro podatkowe, biuro kadrowe, platformy płatności online i inni współpracownicy Administratora.

2.7. Dane osobowe Użytkowników rejestrujących się na STRONIE są przetwarzane w celach:

2.7.1. świadczenia przez Administratora Usług na rzecz Użytkownika, w tym m.in. utrzymania kont, obsługi zapytań i reklamacji, wysyłania Użytkownikowi informacji drogą elektroniczną o statusie Usługi, zmianach oferty, Regulaminu, Polityki, przerwach technicznych i o innych istotnych zmianach wpływających na świadczone Usługi, na mocy art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;

2.7.2. marketingu bezpośredniego Administratora, w tym m.in. przesyłania informacji handlowych drogą tradycyjną i elektroniczną, informacji edukacyjnej dotyczącej funkcjonowania systemu, wiadomości o nowych materiałach, treściach i szkoleniach, na mocy art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;

2.7.3. statystycznych i technicznych, m.in. w postaci logów serwerowych, wpisów w bazach danych Administratora i Stron trzecich, itd., na mocy art. 6 ust. 1 lit. f) RODO; Zbierane dane:

2.7.4. profilowania, m.in. przez użycie narzędzi dostarczanych przez Strony trzecie, w szczególności do automatyzacji procesów sprzedaży i obsługi klienta, na mocy art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

2.8. Dane osobowe przetwarzane są w następującym zakresie: imię i nazwisko, adres e-mail, adres korespondencyjny, numer telefonu.

2.9. Dane osobowe przetwarzane są:

2.9.1. Tak długo, jak użytkownik jest zarejestrowany na STRONIE lub wymaga tego udzielenie wyczrpującej odpowiedzi,

2.9.2. Dane wynikające bezpośrednio ze zobowiązań podatkowych Administratora zgodnie z art. 86 § 1 Ordynacji Podatkowej.

2.10. Użytkownik ma prawo żądać dostępu do Danych osobowych, a także do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Żądanie usunięcia lub ograniczenia dostępu do Danych osobowych może skutkować utrudnieniami w dostępie do Usługi np. w postaci.:

2.10.1. braku pomocy technicznej m.in. poprzez czat i/lub e-mail, telefon,

2.10.2. braku możliwości założenia konta,

2.10.3. usunięcia konta.

2.11. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za utrudnienia w dostępie do Usługi wynikające z żądania ograniczenia lub usunięcia Danych osobowych przez Użytkownika.

2.12. Użytkownik przyjmuje do świadomości, że żądanie usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Danych osobowych nie dotyczy kopii zapasowych, jakie znajdują się w posiadaniu Administratora, jeśli usunięcie tych danych spowoduje brak integralności danych pozostałych Użytkowników albo jest niemożliwe ze względów technicznych, finansowych lub bezpieczeństwa.

2.13. Administrator ma możliwość odmowy usunięcia niektórych Danych osobowych, jeśli odmowa taka byłaby spowodowana koniecznością wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, zgodnie z art. 17 ust. 3 lit. d) RODO. Administrator poinformuje niezwłocznie Użytkownika o zaistniałym fakcie.

2.14. Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

3. Udostępnianie usług

3.1. Użytkownik może udostępnić Usługi swoim klientom lub współpracownikom (dalej: „Subuser” lub „Subuserzy”). Udostępnienie wymaga podania danych osobowych (w tym imię i nazwisko oraz adres e-mail) Subusera. Użytkownik zobowiązany jest uzyskać od Subusera zgodę na powierzenie danych osobowych przez utworzeniem nowego konta.

3.2. Każdy Subuser ma obowiązek akceptacji Regulaminu, aby korzystać z Usług. Po akceptacji Regulaminu staje się automatycznie Użytkownikiem i dotyczy go przetwarzanie Danych osobowych opisane w punkcie 2. Polityki Prywatności.

3.3. Dane Subuserów przechowywane są 28 dni. Jeśli po upływie 28 dni konto Subusera jest nieaktywne, zostaje ono automatycznie usunięte, a zbędne Dane osobowe (imię i nazwisko) są usuwane.

3.4. Dane osobowe Subuserów są przetwarzane w celach:

3.4.1. świadczenia przez Administratora Usług na rzecz Subusera, na mocy art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

3.4.2. przesyłania informacji drogą elektroniczną na mocy art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, w szczególności przypomnienia o upływającym terminie na aktywację konta.

3.5. Administrator niezwłocznie poinformuje Subusera o przetwarzaniu jego danych osobowych, a także o celu przetwarzania tych danych oraz podstawie prawnej. Subuser ma możliwość w każdym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, np. poprzez kliknięcie w link znajdujący się w wiadomości elektronicznej.

3.6. Subuserowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

4. Informacja o plikach Cookies

4.1. Administrator używa w swojej działalności plików zwanych cookies (dalej: „Cookies”) w celu dostosowania naszych usług oraz treści zamieszczonych na stronie do indywidualnych potrzeb Użytkowników i mierzenia ich zainteresowania.

4.2. Stronami trzecimi, które dodatkowo mogą zamieszczać na Urządzeniu Użytkownika Cookies są:

4.2.1. Google; polityka prywatności: https://policies.google.com/privacy,

4.2.2. Facebook; polityka prywatności: https://www.facebook.com/privacy/explanation,

4.2.3. Microsoft; polityka prywatności: https://privacy.microsoft.com/pl-pl/privacystatement,

4.2.4. LinkedIn; polityka prywatności: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy,

4.2.5. Intercom; polityka prywatności: https://www.intercom.com/terms-and-policies#privacy,

4.2.6. Twitter; polityka prywatności: https://twitter.com/en/privacy,

4.2.7. Instagram; polityka prywatności: https://help.instagram.com/155833707900388,

4.2.8. Adobe; polityka prywatności: https://www.adobe.com/privacy/policy.html.

4.3. Informacje zawarte w Cookies wykorzystywane są przetwarzane w celach:

4.3.1. świadczenia przez Administratora Usług na rzecz Użytkownika, w szczególności poprzez umożliwienie logowania do Aplikacji i przechowywania ustawień Użytkownika, na mocy art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;

4.3.2. marketingu bezpośredniego, w szczególności w emitowaniu reklam w serwisach Podmiotów Trzecich, na mocy art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;

4.3.3. statystycznych i technicznych, na mocy art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;

4.3.4. profilowania, w szczególności do automatyzacji procesów sprzedaży i obsługi klienta, na mocy art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

4.4. Użytkownik ma prawo wyłączyć na swoim komputerze, tablecie, telefonie komórkowym lub innym urządzeniu przy pomocy którego Użytkownik łączy się z internetem (dalej: „Urządzenie”) funkcje przyjmowania Cookies. Sposoby na wyłączenie Cookies:

4.4.1. Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl

4.4.2. Firefox: https://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek

4.4.3. Internet Explorer: https://windows.microsoft.com/pl-pl/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11

4.4.4. Microsoft Edge: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/10607/microsoft-edge-view-delete-browser-history

4.4.5. Opera: https://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html

4.5. W przypadku, gdy Użytkownik zdecyduje się na wyłącznie Cookies utraci możliwość korzystania z niektórych funkcji dostępnych na STRONIE, m.in. logowania do swojego konta na STRONIE i zapisywania ustawień dot. profilowania czy zbierania danych

5. Dodatkowe informacje

5.1. Administrator ma prawo zweryfikować tożsamość Użytkownika korzystającego z żądania prawa dostępu do danych, na mocy art. 12 ust. 6 RODO. Administrator w szczególności ma prawo do weryfikacji, czy Użytkownik jest właścicielem konta poprzez wysłanie odpowiedniej wiadomości e-mail lub w inny sposób.

5.2. Użytkownik ma prawo opatrzyć wszystkie przesyłane do Administratora dokumenty znakami graficznymi, tj. np. znakiem wodnym.

5.3. Jeśli nie zgadzasz się z Polityką prosimy o opuszczenie Aplikacji. Pozostanie na STRONIE z zasady jest wyrażeniem zgody na Politykę. Niemniej, prawo dostępu do danych, ich poprawiania, żądania ograniczenia lub usunięcia jest niezależne od wyrażenia zgody na Politykę.

Dlaczego MY ?

Mówią, iż PASJA rodzi się latami. Czy to prawda ?.

Każdy odkrywa swoje pasje w różnym momencie swojego życia.

W naszym przypadku, u każdego z Twórców sukcesu PIEKARNI GRUZIŃSKICH PURI, pasja rodziła się w innym momencie, w innym zakresie. Odnajdując siebie nawzajem, odnaleźliśmy pasję dawania radości innym poprzez Gruzińskie Wypieki.

Zespół PURI to Kucharz z 20 letnim stażem, polskojęzyczny Gruzin, i ekonomista.

Co z takiego połączenia może się ZRODZIĆ ?

Sieć Tradycyjnych Piekarni Gruzińskich PURI.

Powiedz Hello!

Wyznajemy zasadę – Kto pyta nie błądzi. Więc, po prostu napisz do nas.

Zgoda Marketingowa / RODO

1 + 2 =